تبعیض جنسیتی در سطح خانوادگی، فرهنگی و اجتماعی

منتشر شده توسط - فوریه 13, 2021

تبعیض جنسیتی در سطح خانوادگی، فرهنگی و اجتماعی از سالیان پیش وجود داشته و گاهی شکل بسیار شدیدی به خود می گیرد. می توان نمونه هایی از این تبعیضات را در قوانین برخی کشورها یا برخورد برخی خانواده ها مشاهده کرد. متاسفانه در برخی از مناطق دختران به خاطر تبعیض جنسیتی از تحصیل محروم هستند