آیا در رابطه از من سو استفاده می شود؟ | سوء استفاده در رابطه

منتشر شده توسط - آگوست 4, 2022

سوء استفاده در رابطه آیا در رابطه از من سو استفاده می شود؟ آزار خانگی تقریباً یک سوم زنان جهان را تحت تأثیر قرار می دهد. مردم آن را می بینند، در مورد آن می شنوند اما متأسفانه، تنها تعداد کمی جرات مبارزه و دفاع در مقابل خشونت خانگی را دارند. حتی امروزه نیز بسیاری