آیا میدانید پرخاشگری چیست؟

منتشر شده توسط - ژانویه 31, 2022

آیا میدانید درمان پرخاشگری چیست؟ پرخاشگری چیست؟ پرخاشگری رفتاری است که باعث آزار و اذیت و درد می شود و این رفتار ممکن است آسیب های جسمانی و عاطفی به دنبال داشته باشد. در برخی از اوقات افراد به خاطر فشارهای زندگی و کاری، عصبانی و پرخاشگر می شوند که این امر طبیعی می شود